Es publiquen els primers resultats del Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible (SITS – OTB)

17/11/2022 - 09:45h

Els efectes de la Covid-19 en l’activitat turística han influenciat de manera significativa en els resultats

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió, ha publicat els primers resultats de la bateria de 30 indicadors que mesuren el grau de sostenibilitat de la Destinació Barcelona tenint en compte els tres eixos de la sostenibilitat turística: l’eix mediambiental, l’eix econòmic i l’eix sociocultural. Amb la monitorització d’aquests indicadors, l’OTB referma la seva missió de contribuir a la sostenibilitat de l’activitat turística, amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions dels diferents agents turístics.

Els resultats dels indicadors, que es poden consultar a l’apartat de Sostenibilitat de la web, s’han presentat a partir de fitxes de PowerBI que inclouen informació complementària sobre cadascun d’ells: l’eix i la temàtica als quals pertanyen, els ODS i altres indicadors amb que es relacionen, el mètode de càlcul, la interpretació, la justificació de l’elecció de l’indicador i les fonts emprades. L’anàlisi d’aquests resultats inclou la comparativa interactiva entre les tres àrees geogràfiques d’anàlisi de treball habituals de l’OTB (Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona).

Pel que fa al període analitzat, s’han inclòs les dades disponibles des de l’exercici 2018 en funció de l’estat d’actualització de les diverses fonts, les quals són públiques o d’organismes públics, amb l’objectiu d’anar incorporant nova informació a mesura que aquestes ho possibilitin.

Quant a la interpretació dels resultats, cal destacar que l’impacte de la Covid-19 a l’activitat turística de la Destinació Barcelona hi ha influenciat de manera palpable.

Així, la reducció de l’activitat turística i el canvi de perfil del turista durant la pandèmia, ha provocat que alguns dels indicadors mediambientals milloressin. Per exemple, l’I01: Distància mitjana recorreguda pels turistes d’origen a destí es va reduir per la pèrdua de turistes internacionals i l’I09: Percentatge de turistes arribant en vehicle col·lectiu sostenible va augmentar, gràcies a la reducció de l’avió com a principal transport d’arribada. No obstant, altres indicadors, com l’I11: Percentatge de turistes que es mouen en transport públic dins de la destinació, van empitjorar

Per la seva banda, diversos indicadors econòmics, com I15: Despesa mitjana entre persona i nit o l’I18: Ràtio entre el salari mitjà de l’activitat turística respecte a la resta d’activitats, es van veure afectats negativament amb caigudes pronunciades en ambdós casos. L’estacionalitat (I14: Ràtio entre el màxim i el mínim de pernoctacions mensuals en allotjament) també es va veure fortament afectada, amb un augment important, principalment el 2020.

Quant als indicadors socioculturals, si bé la pressió turística va disminuir (I21: Percentatge de turistes sobre població resident), altres indicadors van seguir una tendència negativa (I25: Percentatge de residents que consideren que el turisme és beneficiós per a la destinació). També es van accentuar les desigualtats salarials entre homes i dones (I23: Ràtio entre el salari de les dones i el dels homes en l’activitat turística).

En definitiva, els primers resultats del SITS-OTB s’han vist emmascarats pels efectes de la Covid-19 a la Destinació Barcelona, però l’anàlisi de l’evolució futura dels indicadors inclosos permetrà avaluar si la pandèmia va iniciar un canvi de model de l’activitat turística, no només des del punt de vista de l’oferta i la demanda turística sinó també del mercat de treball, la governança i la promoció de les destinacions.

Més informació: Resultats SITS-OTB

Comparteix:

Notícies relacionades