L'Observatori del Turisme a Barcelona en el marc de la sostenibilitat turística  

En el nou paradigma social, econòmic i ambiental, la sostenibilitat ha esdevingut l’eix vertebrador de la vida quotidiana, de manera que ha esdevingut rellevant en les accions governamentals i empresarials, en les quals l’activitat turística no n’ha estat ni n’és aliena. En el marc de les fites establertes per l’Agenda 2030 a nivell mundial, els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) s’han introduït de manera transversal en les polítiques i els sistemes d’anàlisis de la sostenibilitat turística.

  

Sistemes d’anàlisi de la sostenibilitat turística

L’Organització Mundial del Turisme (OMT), amb l’objectiu de progressar cap a un turisme sostenible publicà el 2004 la guia Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook (OMT, 2004). Aquesta guia pretén dotar a les destinacions d’eines per desenvolupar sistemes d’indicadors, que han d’incorporar ineludiblement aspectes socials, mediambientals i econòmics. Paral·lelament, la xarxa d'observatoris de turisme sostenible de l'OMT (INSTO), ha publicat, el 2022, un repositori d'eines i recursos amb l'objectiu de guiar en el disseny i les fonts dels indicadors de les 11 temàtiques que la institució cosidera bàsiques a l'hora de monitoritzar la sostenibilitat turística.

Per la seva banda, a la Destinació Barcelona, ja des del 2013, s’han desenvolupat diversos sistemes d’indicadors de sostenibilitat turística (SIT-DIBA i SIT-BCN). Així mateix, s’ha participat en sistemes d’indicadors que mesuren la sostenibilitat de diferents destinacions (ETIS i GDS Index).

Per tal de mesurar la conciliació de la vida dels ciutadans amb l’activitat turística, la Destinació Barcelona també té en compte la percepció dels visitants i dels residents. Per aquest motiu, l’Observatori del Turisme a Barcelona duu a terme anualment l’Enquesta de Perfil i Hàbits del Turista a la Destinació Barcelona, que recull l’opinió dels visitants sobre diferents aspectes de la destinació, mentre que la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, estudien quina és la visió dels seus habitants sobre les externalitats de l’activitat turística al territori.

Amb aquestes premisses, tenint en compte l'ODS12b “elaborar i aplicar instruments per vigilar els efectes del desenvolupament sostenible, amb la finalitat d’aconseguir un turisme sostenible que generi llocs de treball i que promogui la cultura i els productes locals” (Gobierno de España, 2022), l'OTB va establir com a línia estratègica la creació d’un sistema d’indicadors que mesuressin la sostenibilitat de l’activitat turística a la Destinació Barcelona. La creació d'aquest sistema, que s'ha anomenat Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat Turística (SITS - OTB), s'ha dut a terme després d'estudiar i analitzar quin era l'estat de la qüestió de l’ús previ d’indicadors en turisme sostenible a la Destinació Barcelona i ha permès formar part de la xarxa d'observatoris INSTO.