SITS - OTB: Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat Turística  

Un comitè format per l’Observatori del Turisme a Barcelona, el CETT i l’Universitat de Barcelona, ha dut a terme un procés de depuració, elecció i transformació dels indicadors amb l'objectiu de configurar el nou Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat Turística (SITS-OTB). La validesa de contingut dels indicadors ha estat per judici d’experts, els quals s’han basat en els indicadors identificats en l'estudi de l'estat de la qüestió de l’ús d’indicadors de turisme sostenible a la Destinació Barcelona.

Aquest nou instrument segueix els següents criteris:

 • Els indicadors han de ser calculables per qualsevol àmbit geogràfic: municipal, comarcal, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 • Es vetlla perquè els indicadors siguin generalistes amb l’objectiu de no generar biaixos per les característiques intrínseques de cada destinació.

 • Cada indicador ha de tenir la capacitat de ser entès individualment.

 • S’ha de disposar d’una font fiable i estable en el temps per actualitzar la dada periòdicament.

 • El llistat final d’indicadors ha de ser equitatiu per representar:

  • Les temàtiques més destacades de la sostenibilitat a la Destinació Barcelona

  • Tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

  • Els tres eixos de la sostenibitat: l’econòmic, el socio-cultural i el mediambiental

 

Taula d'indicadors

El nou sistema SITS-OTB està format per 30 indicadors vinculats als 3 eixos de la sostenibilitat turística i que corresponen a 21 temàtiques i que donen resposta als 17 ODS: