Augmenta l’ingrés de l’impost sobre les estades d’establiments turístics per habitant el 2023

06/06/2024 - 12:00h

L’Observatori del Turisme a Barcelona presenta una nova actualització dels resultats dels indicadors del SITS-OTB

L’OTB ha presentat l’actualització dels resultats de 23* dels 30 indicadors del Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible (SITS –OTB), acció que es realitza periòdicament en funció de la disponibilitat de dades. En aquesta ocasió, s’han afegit les darreres xifres disponibles, que en la majoria dels casos, són de l'exercici 2023, de 8 indicadors ambientals, 6 d’econòmics i 9 de socioculturals.

La majoria dels resultats es mantenen força estables respecte a l’any anterior, tot i que, en alguns casos, s’observen canvis significatius. A continuació, es presenta un anàlisi d'aquesta darrera actualització segons eix de la sostenibilitat turística:

 

Eix mediambiental

El retorn als nivells prepandèmics de l’activitat turística el 2023 va provocar un empitjorament d’alguns indicadors mediambientals. Així, per exemple, la distància mitjana recorreguda pels turistes d’origen a destí, que suposa una aproximació a la contribució a la petjada de carboni del turisme, va tornar a augmentar a totes les àrees geogràfiques d’anàlisi. A la Destinació Barcelona, aquesta distància va passar de 2.860 km a 3.300 km. Aquest allargament de la distància mitjana, provocat per un increment del turisme internacional a Barcelona ciutat va dur a que l’ús de vehicles col·lectius sostenibles per arribar a la ciutat (12,85%) es reduís interanualment (-2,03pp), de manera que l’eficiència energètica en matèria de mobilitat per arribar a la destinació es va veure malmesa. En canvi, a Barcelona regió, amb més turisme domèstic, un 12,31% va utilitzar aquest tipus de transport d’arribada, sense que s’observessin grans diferències interanuals.

Per altra banda, quant a transport intern, el percentatge d’aquells que es van moure activament durant la seva estada (a peu, en bicicleta, patinet, etc.) a Barcelona ciutat (39,75%) es va mantenir força estable, mentre que als municipis de Barcelona regió (66,67%) va créixer (+3,93pp). En canvi, l’ús del transport públic com a transport intern, que va continuar sent més important a Barcelona ciutat (40,33%) que a Barcelona regió (8,58%), es va mantenir força estable. També es va mantenir estable l’opinió turística sobre el soroll, amb un 7,13 de mitjana als municipis de la Destinació. Cal recordar que la millora d’aquests indicadors significa, no només a una menor contaminació atmosfèrica i/o acústica a la Destinació, sinó a una millor salut per les persones.

 

Eix econòmic

Quant als indicadors que mesuren l’impacte de l’activitat turística en termes econòmics, en general totes les àrees geogràfiques van experimentar una evolució a l’alça d’aquests indicadors. Així, la despesa mitjana durant l’estada per turista i dia es va incrementar, sobretot a Barcelona ciutat, on per primer cop es van superar els 90€ per persona i dia (+8,63% Var. 23/22), mentre que a Barcelona regió, es va mantenir estable per sobre dels 40€ (+0,34% Var. 23/22). No obstant, les diferències registrades no són prou significatives, especialment si es té en compte l’augment de l’IPC, que va ser de prop del +3,6% interanual.

Per contra, el que va augmentar clarament va ser l’indicador que calcula l’ingrés de l’impost sobre les estades d’establiments turístics per habitant, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el seu resultat va arribar als 28,57€ el 2023 per persona (+23,04% Var. 23/22). També a Barcelona regió, tot i que amb un resultat més modest, amb 2,70€ per persona, es va registrar un increment destacable (+16,81% Var. 23/22).

En l’àmbit laboral, un 11,63% de les persones que treballaven a la Destinació Barcelona ho van fer a l’activitat turística, una proporció força estable respecte a l’any anterior. En aquest mateix àmbit, l’indicador que mesura la bretxa salarial amb altres activitats econòmiques, la ràtio entre el salari mitjà de l’activitat turística respecte a la resta d’activitats, va augmentar interanualment: amb les últimes dades disponibles per l’any 2022, per cada euro de salari brut d’una persona treballadora de la resta d’activitats, una de l’activitat turística en va rebre 0,73 (+0,09 punts Var. 22/21), fet que indica que tot i que encara hi hagi diferències importants entre els salaris de les diferents activitats, aquesta desigualtat es va reduir.

Pel que fa l’indicador d’estacionalitat, que pot repercutir tant en la qualitat dels llocs de treball com en el cost social de l’activitat turística a la destinació,  la ràtio entre el màxim i el mínim de pernoctacions mensuals en allotjament, amb un 3,10 al conjunt de la Destinació, va disminuir (-19,11% Var. 23/22), el que indica una major desestacionalització turística. A més a més, l’estada mitjana es va mantenir força estable en 3,82 nits (-0,12 nits Var. 23/22). Cal recordar que si el resultat d’aquest indicador creix, també ho fan les possibilitats que les destinacions descentralitzin i diversifiquin la seva oferta turística i les possibilitats que la despesa mitjana sigui major, de manera que l’activitat turística pugui beneficiar a més agents i es posin en valor més recursos culturals de la destinació.

 

Eix sociocultural

L’anàlisi dels indicadors d’opinió ciutadana és de gran importància per evaluar aquest darrer eix de la sostenibilitat turística, ja que ajuda a entendre la tolerància o l’aversió de la ciutadania cap a l’activitat turística. En aquest sentit, els diversos indicadors inclosos al SITS-OTB que mesuren aquesta temàtica van presentar evolucions força diverses respecte a l’any anterior: A Barcelona ciutat, el percentatge de residents que consideraven que el turisme és més aviat beneficiós pel seu municipi (70,80%) va augmentar respecte a l’exercici previ (+4,00pp Var. 23/22), però també va créixer la proporció d’aquells que consideraven que s’està arribant al límit de capacitat per acollir turisme (61,50%, +5,90pp Var. 23/22). Això podria ser conseqüència de la pressió turística, l’indicador de la qual va tornar a incrementar-se un any més a la ciutat de Barcelona: de 9 turistes per cada 100 residents el 2022, a 10 turistes per cada 100. En canvi, a Barcelona regió, tant l’indicador de pressió turística (2,50 turistes per cada 10 residents) com el de l’opinió ciutadana sobre si s’està arribant al límit per acollir turisme (28,50%) no van registrar diferències destacables.

Mentrestant, la satisfacció del turista, mesurada amb l’indicador de valoració general del municipi d’estada, no va experimentar grans diferències i es va mantenir en una puntuació de 8,59 sobre 10.

Pel que fa a l’indicador d’accessibilitat de la destinació, el SITS-OTB també s’hi aproxima a través del recull de l’opinió dels turistes sobre l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Així, la puntuació obtinguda el 2023 es va mantenir estable, en un 7,88 sobre 10.

Quant a la seguretat ciutadana, els diversos indicadors analitzats van romandre estables interanualment: al conjunt de la Destinació, els turistes la van valorar amb un 8,23 sobre 10, el percentatge de turistes víctimes d’un delicte o intent de delicte es va mantenir per sota del 2% i el nivell d’alerta antiterrorista a Espanya es va situar en un 4 sobre 5.

Per últim, però no menys important, en termes d’igualtat de gènere, el SITS-OTB incorpora un indicador sobre la bretxa salarial de gènere: la ràtio entre el salari de les dones i el dels homes en l’activitat turística. Amb dades de 2022, el resultat d’aquest indicador es va mantenir per sota de l’1 al conjunt de la Destinació i per tant, de mitjana, a l’activitat turística les dones van continuar rebent salaris bruts per sota dels homes. En concret, per cada euro que van rebre els homes de l’activitat turística, les dones en van rebre 0,75, (2 cèntims més que l’any anterior). Això indica que aquesta bretxa es va reduir, tot i que el resultat d’aquest indicador, encara disti del valor ideal desitjat.

_____________________________________________________________________________________________

* Els indicadors actualitzats són l’I01, l’I02, l’I03, l’I04, l’I08, l’I09, l’I10, l’I11, l’I14, l’I15, l’I16, l’I17, l’I18, l’I19, l’I20, l’I21, l’I23, l’I25, l’I26, l’I27, l’I28, l’I29 i l’I30.

 

Més informació: Resultats SITS-OTB

Comparteix:

Notícies relacionades