Cifras clave 2017
Perfil del turista
Perfil del turista
Tourist profile
Arrow down
Despesa del turista
Gasto del turista
Tourist expense
Arrow down
Demanda turística
Demanda turística
Tourist demand
Arrow down
Oferta d'allotjament
Oferta de alojamiento
Accommodation
Arrow down
Infraestructures
Infraestructuras
Infrastructures
Arrow down
Opinió del turista (Escala del 0 al 10)
Opinión del turista (Escala del 0 al 10)
Tourist opinion (On a scale of 0-10)
Arrow down
Opinió ciutadana
Opinión ciudadana
Citizen opinion
Arrow down
Turisme de reunions
Turismo de reuniones
Meetings tourism
Arrow down
Posicionamient internacional
Posicionamiento internacional
International positioning
Arrow down
Top 10 Llocs d'interès més visitats
Top 10 Lugares de interés más visitados
Top 10 most visited places of interest
Arrow down
Visitants a llocs d'interès a Barcelona ciutat
Visitantes en lugares de interés en Barcelona ciudad
Visitors to places of interest in Barcelona city
Arrow down