Key figures 2019
 
Tourist profile
 
Arrow down
 
Tourist expense
 
Arrow down
 
Tourist demand
 
Arrow down
 
Accommodation
 
Arrow down
 
Infrastructures
 
Arrow down