Barcelona ciutat - Últimes dades de demanda d'allotjament

Durant els primers mesos de 2021 s'han continuat experimentant canvis en la demanda dels establiments hotelers degut als efectes de la Covid-19. L'activitat en aquesta tipologia d'establiment a la ciutat segueix al voltant del 10% de l'activitat registrada abans de la pandèmia.

La quota de mercat de turistes internacionals es manté per sota de la del mercat nacional, un fet que no s'experimentava a la ciutat des del 1990.

Destacar l'augment de l'estada mitjana als habitatges d'ús turístic, atenent a un possible reconversió a vivendes de lloguer de temporada d'alguns d'aquests habitatges.